jmj_ses_intro.jpgcliente: J.M. Jaureguibeitia ARQUITECTO / situación: Don Benito (BADAJOZ).